1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เขียนโดย ศิริกาญจน์ ชุติมามารค