1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
หมวด:
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กลุ่มอำนวยการ

 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)