1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ธัญญ์สร ขอบชิต
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล "เพชรแห่งแผ่นดิน" ครังที่ 2   

        ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับหนังสือจาก สมาคมเมโลเดียน สถาบันส่งเสริมศัยภาพเด็กและเยาชนไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดรางวัล "เพชรแห่งแผ่ดิน" ครั้งที่ ๒ เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา จากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติครบ เพียบพร้อม ด้วยคุณลักษณะ ๔ ประการ ได้แก่ วิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สังคมและกิจกรรม (ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพื่อเข้ารับรางวัลโล่ประทาน พระเจ้ารวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณรางวัล "เพชรแห่งแผ่นดิน" ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๙ รางวัล โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีความสมัครสมานสามัคโดยใช้กิจกรรมด้าน ดนตรี กีฬา ศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นสื่อ โดยยืดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตามโครงการ ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ที่ melodionthaic๔This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.