1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ธนภัทร ประดับวงศ์
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 1. ปก

2. คำนำ สารบัญ

3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ 2566 (หน้า 1-12)

4. รายการครุภัณฑ์ ปี 2566 (หน้า 13-17)

5. ใบแทรก แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 18)

6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ 2566 (หน้า 23-39)

7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ 2566 (หน้า 21-40)

8. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2566 (หน้า 41-61)

9. ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง (หน้า 62–81)

10. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปี 2566 (หน้า 82-84)

11. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 85-87)

12. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 88-103)

      12.1 แบบคำขอตั้งบ้านพักครูกรณีพิเศษ (หน้า 104-105) แก้ไข 18.11.64

      12.2 แผนผังแสดงที่ตั้งการก่อสร้างบ้านพักครู กรณีพิเศษ (อาศัยรวมกันมากกว่า 1 ร.ร.) (หน้า 106)

13. แบบขอค่าขนส่งวัสดุ (หน้า 107-108)

14. ตัวอย่าง รายการซ่อมแซมอาคารทั่วไป (หน้า 109-110)

      14.1 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมอาคารเรียน (หน้า 111-119)

      14.2 ตัวอย่าง ประมาณราคาซ่อมแซมทั่วไป (หน้า 120-124)

17. แนวทางปฏิบัติตาม ว.259 (หน้า 132-133)

18. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2_ว259 (หน้า134-135)

19. เกณฑ์การเผื่อและการคำนวณเผื่อปริมาณวัสดุ (หน้า 136-142)

20. ตารางคำนวณหาค่าวัสดุมวลรวม (หน้า 143-154)

21. ระยะห่างระหว่างอาคารแนวเขตที่ดิน (หน้า 155)

22. แบบมาตรฐานเพื่อของบประมาณปี 2566 (หน้า 156-284)

23. กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (หน้า 285-297)

24. กฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (หน้า 298-300)

25. กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน (หน้า 301-306)

      25.1 ตัวอย่างแหล่งสืบค้นราคาครุภัณฑ์ (หน้า 307)

26. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (หน้า 308-309)

28. บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มที่ 1 (หน้า 316-769)

29. บัญชีรายชื่อโรงเรียนกลุ่มที่ 2 (หน้า 770-966)