1/24 ถนนบางจาก ตำบลเชิงเนิน,
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

| |
เขียนโดย ศศิวิมล รัตนพันธุ์
หมวด:
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ขั้นตอนรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ขั้นตอนการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ขั้นตอนการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตร
ขั้นตอนการฝากและถอนเงินประกันสัญญา ขั้นตอนการขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
  ขั้นตอนการขออนุญาตรื้อถอนฯ  
   

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้รับบำนาญ p-obec

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

หน่วยตรวจสอบภายใน