107978.(04125.202/292)รายงานการรับเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สำหรับเด็กอายุ ๓ ปีบริบูรณ์)สังกัดสำนักงาน 24 พ.ค.-12:41 น.
107973.(ศธ 04125.229/ 111)การตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียน 3 ขวบ 24 พ.ค.-11:41 น.
107969.(ศธ 04125.229/ 110)รายงานข้อมูลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 24 พ.ค.-11:35 น.
107960.(ศธ04125.135/093)ตรวจสอบข้อมูลการรับนักเรียน 3 ขวบ 24 พ.ค.-10:30 น.
107897.(พิเศษ)ขอความร่วมมือตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียน 3 ขวบ 23 พ.ค.-15:53 น.
107882.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๐๓ / ๗๓ )รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23 พ.ค.-14:32 น.
107876.(พิเศษ)ขอความร่วมมือยืนยันข้อมูลในระบบ schoolmiss 23 พ.ค.-14:20 น.
107874.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๐๕ / ๘๘ )รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23 พ.ค.-14:11 น.
107862.(ศธ.04125.309/078)โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 23 พ.ค.-13:32 น.
107838.(ศธ 04125/2447 ลว.23 พ.ค.60)ขอความร่วมมือเร่งรัดสถานศึกษาจัดส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุน มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 23 พ.ค.-11:03 น.
แสดงทั้งหมด