110284.(ศธ 04125/3319)แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๐” 23 มิ.ย.-16:13 น.
110276.(ศธ ๐๔๑๒๕.๒๑๕ /๑๓๔)รายงานข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 23 มิ.ย.-15:30 น.
110254.(ศธ 04125.309/ พิเศษ)แก้ไขรายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน”การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง ประจำปี 2560” 23 มิ.ย.-14:08 น.
110252.( ศธ. 04125.504/134 )การแจ้งข้อมูลกลุ่มงานพัสดุ และรหัสเข้า รหัสผ่าน ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ 23 มิ.ย.-14:06 น.
110251.(ศธ ๐๔๑๒๕.๕๐๘/๒๑๔ )ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพฟันเด็ก 23 มิ.ย.-14:01 น.
110247.(ศธ.04125.229/135)แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 มิ.ย.-13:46 น.
110236.(ศธ.04125.229/133)ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมการทดลองเคมีแบบย่อส่วนระดับประถมศึกษา ห้องเรียนเคมีดาว 23 มิ.ย.-13:07 น.
110234.(ศธ.04125.309/142)ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน “การศึกษารังสรรค์ศิลป์ วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง ประจำปี 2560” 23 มิ.ย.-12:32 น.
110226.(ศธ 04125.203/ 115)แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 23 มิ.ย.-11:33 น.
110216.(ศธ 04125.309/ 139)ขอให้สำรวจและแจ้งรหัสเข้า รหัสผ่าน ระบบ egp 23 มิ.ย.-10:27 น.
แสดงทั้งหมด