138778.(ที่ ศธ 04125/ว698)การจัดสรรงบประมาณ 2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหน - 18 ก.พ.-15:50 น.
138728.(ที่ ศธ 04125/ว3665)การสำรวจโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดูแลผู้สูงอายุ - 18 ก.พ.-9:24 น.
138208.(ที่ ศธ 04125/ว3523)การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภ - 7 ก.พ.-9:15 น.
138202.(ที่ ศธ 04125/ว524)การสำรวจผลการจัดจ้างค่าก่อสร้างอาคารแบบผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 - 7 ก.พ.-8:27 น.
138079.(ที่ ศธ 04125/476)การขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองมาบตาพุด - 5 ก.พ.-9:39 น.
137988.(ที่ ศธ 04125/ว430)แนวทางการใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 1 ก.พ.-14:08 น.
137978.(ที่ ศธ 04125/ว410)การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่จ้างตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิ - 1 ก.พ.-11:14 น.
137775.(ศธ 04125/ว 324)การเปลี่ยนชื่อโรงเรียน (บ้านสำนักทอง) - 24 ม.ค.-15:04 น.
137774.(ศธ 04125/320)เปลี่ยนชื่อโรงเรียน (บ้านสำนักทอง) - 24 ม.ค.-15:03 น.
137743.(ที่ ศธ 04125/ว308)การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับธุรการโรงเรียน - 24 ม.ค.-9:00 น.
เพิ่มเติม