พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับ

 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง
  (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2522
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
  (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
  (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2528
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
  (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529
 • ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการก่อตั้งสโมสรลูกเสือ พ.ศ. 2545
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและอำนาจหน้าที่ของส่วนงานสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2551
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกกรรมการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือและการกำหนดหน้าที่ของผู้ตรวจการลูกเสือ พ.ศ. 2553
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ พ.ศ. 2554
 • ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2554

ระเบียบ

 • ระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอและการพิจารณาให้เข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ พ.ศ. 2515
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและใช้ค่ายลูกเสือ พ.ศ. 2553
 • ระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด พ.ศ. 2553

ระเบียบแถว

 • คู่มือระเบียบแถว
 • คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ๕๔

เพลงสวนสนาม

 • 001.เพลงมหาฤกษ์ (ทางบรรเลง).mp3
 • 002.เป่าเตรียมสวนสนาม.mp3
 • 003.เป่าหน้าเดิน.mp3
 • 004.เพลงมหาฤกษ์(วงโยฯ).mp3
 • 005.เพลงสวนสนาม.mp3
 • 006.มาร์ชธงไชยเฉลิมพล.mp3
 • 007.มาร์ชราชวัลลภ.mp3
 • 008.สยามมานุสติ.mp3

เครื่องแบบ (รูป)

 • 001.ผกก.วิสามัญชาย
 • 002.ผกก.วิสามัญหญิง
 • 003.ผกก.สามัญชาย
 • 004.ผกก.สามัญหญิง
 • 005.ผกก.สามัญรุ่นใหญ่ชาย
 • 006.ผกก.สามัญรุ่นใหญ่หญิง
 • 007.ผกก.สมุทรชาย
 • 008.ลูกเสือวิสามัญ(ชาย)
 • 009.ลูกเสือสามัญชาย
 • 010.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • 011.ลูกเสือสำรอง
 • 012.ลูกเสือสมุทรชาย

แบบพิมพ์

 • ลส.1 คำร้องขอจัดตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
 • ลส.2 ใบสมัครเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าที่ลูกเสือ
 • ลส.3 ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ
 • ลส.4 ใบโอนกองลูกเสือ
 • ลส.5 รายงานการลูกเสือประจำปี
 • ลส.6 ทะเบียนกองลูกเสือสำรอง
 • ลส.7 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญ
 • ลส.8 ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ลส.9 ทะเบียนกองลูกเสือวิสามัญ
 • ลส.10 รายงานการเงินลูกเสือ
 • ลส.11 ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ
 • ลส.12 ใบตั้งกองลูกเสือ
 • ลส.13 ใบตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ
 • ลส.14
 • ลส.15 บัตรประจำตัวลูกเสือสำรอง
 • ลส.16 บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญ
 • ลส.17 บัตรประจำตัวลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 • ลส.18 บัตรประจำตัวลูกเสือวิสามัญ
 • ลส.19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ