วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.196.47.145

 ด่วนที่สุด 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการข้อมูลสภาพการใช้
อินเตอร์เน็ต
ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทุกโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา การยกเลิกเครือข่าย MoeNet และ
จัดสรรงบประมาณทดแทนให้กับสถานศึกษาที่เช่าอินเตอร์เน็ตใช้เองในปัจจุบัน
ในการนี้ สพป.ระยอง 1 ได้ออกแบบสำรวจข้อมูลไปล่วงหน้าก่อนแล้ว แต่ยังมีโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ระยอง 1 หลายโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล สำรวจสภาพการใช้งาน
ของระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน จึงขอความร่วมมือให้ โรงเรียนกรอกข้อมูลตาม
แบบสำรวจจาก link ที่แนบมา ต้องแล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2561

โรงเรียนสามารถกลับเข้ามาแก้ไขข้อมูลใหม่ได้หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 

 

สำรวจการใช้ Internet สถานศึกษา Click

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)