วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.198.149.239

                                       กระบวนงานของ สพท.7 กระบวนการ

 

   1. การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

    2. การจัดการศึกษาว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพ

   3. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

       (กรณีไม่เกิน 50 คน)

   4. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล

       (กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)

   5. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร 

       ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิจดทะเบียนในประเทศไทย)

   6. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร

       ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้

       เรียนไม่เกิน 50 คน)

   7. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิขององค์กร

       ชุมชนและองค์กรเอกชน (กรณีมิได้จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้

       เรียนตั้งแต่ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)