กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงสร้างแบ่งเป็น  3  งาน  ประกอบด้วย

-          งานบริหารการเงิน

-          งานบริหารบัญชี

-          งานบริหารสินทรัพย์


บุคลากร

 

นายสุนทร  วิเศษศรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 

นางสาวขวัญใจ  พิมพ์บัว

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

-          อนุมัติ P1, P2 และ P3 ในระบบ GFMIS

-          ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด

-          ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ

-          โปรแกรมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

 

นางไพรินทร์  วงศ์จิรปภัทร

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          ค่ารักษาพยาบาล

-          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

-          ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

-          ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก

-          เบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง

-          วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS

 

นางนงเยาว์  ภูมิวารินทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          เขียนเช็คและจ่ายเช็คทุกประเภท

-          ตรวจสอบรายการขอเบิกในระบบ GFMIS

-          บันทึกโอนเปลี่ยนแปลง การรับและนำส่งเงิน ล้างลูกหนี้เงินยืม บันทึกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS

-          ค่าเช่าบ้าน

-          เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

-          เงินนอกงบประมาณทุกประเภท

-          เบิกเงินพนักงานราชการ, ค่าตอบแทนธุรการโรงเรียน และค่าจ้างครูจ้างสอนรายเดือน        (ครูวิกฤต)

-          แจ้งหนี้ของผู้รับบำนาญปกติ โครงการบำนาญจ่ายตรง

-          วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS

 

นางสาวทอแสง  ศิริสวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          เงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง และเงิน พ.ส.ร.

-          เงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือน

-          เงินเดือนและค่าจ้างประจำเต็มขั้น

-          กบข. และ กสจ.

-          เงินช่วยพิเศษ (3 เท่า) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

-          หนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110)

-          รายการหักเงินเดือน

-          รายละเอียดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (แบบ 2)

-          วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS


นางขวัญชนก  ธนกิจสุขสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          จัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย และด้านทั่วไป

-          สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันทั่วไป

-          สมุดบัญชีแยกประเภท

-          ทะเบียน และบัญชีย่อยต่าง ๆ

-          รายงานการเงิน

-          ปิดบัญชีประจำปี

-          ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน

-          บันทึกรายการรับเงินและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS

-          ปรับปรุงบัญชีและล้างพักสินทรัพย์

-          จัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบ

 

นางสุกัลญา  ด้วงจุ้ย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          รับเงินทุกประเภท

-          นำส่งเงินทุกประเภท

-          ค่าการศึกษาบุตร

-          บำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ

-          เงินช่วยพิเศษ (3 เท่า) ของผู้รับบำนาญ

-          ค่าสาธารณูปโภค

-          เบิกเงินค่าตอบแทนครูจ้างสอนรายเดือน(ครูผู้ช่วย) ครูวิทย์-คณิต และพี่เลี้ยงเด็กพิการ

-          เบิกเงินงบประมาณแทนกัน

-          วางฎีกาเบิกเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS


นางประเพียร  ฐิตทวีวัฒน์

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน วิธีตกลงราคา  และวิธีสอบราคา

-          รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

-          รายงานงบลงทุน

-          เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

-          จัดทำ PO ในระบบ GFMIS

-          สำเนาระเบียบพัสดุฯ

 

นายวิชาญ  สุวัฒนพิเศษ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          จัดซื้อจัดจ้างของ สพป.ระยอง เขต 1

-          การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน วิธีสอบราคา  และวิธี e - Auction

-          รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ และแบบรูปรายการก่อสร้าง

-          การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

-          เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

-          จัดทำ PO ในระบบ GFMIS


นางพรสวรรค์  สนั่นเครื่อง

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-          ลงบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน

-          การจำหน่ายพัสดุประจำปี

-          การขอใช้ที่ราชพัสดุ การนำส่งรายการสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

-          การขออนุญาตรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

-          การเบิกใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

-          การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน วิธีตกลงราคา

-          การบันทึกทรัพย์สินในระบบ GFMIS

 
สำรวจ
การบริการข้อมูลบนเวปกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทร้ัพย์ เปํนอย่างไร
 
สถิติผู้เข้าชมเวปไซด์
วันนี้วันนี้20
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้23
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้20
เดือนนี้เดือนนี้411
ทั้งหมดทั้งหมด149269
IP :172.69.63.38
ผู้เข้าชมเวปไซด์
เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์